DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA

Pre úspešné ukončenie registrácie Vášho produktu do programu Doživotnej záruky STELL, prosím vyplňte všetky nižšie uvedené polia. Sériové číslo produktu vyplňte bez medzier, ktoré nájdete na štítku, ktorý je nalepený na tele produktu.

Registrácia

Podmienky doživotnej záruky

Program Doživotnej záruky STELL,
poskytovaný spoločnosťou FAST PLUS, a.s.

Program Doživotnej záruky STELL (ďalej len „Doživotná záruka”) sa vzťahuje výlučne na produkty z radu SHO 7XXX a SAA 7XXX značky STELL, ktoré sú určené výhradne pre osobné použitie (ďalej len „Zariadenia“) a sú súčasťou štandardnej ponuky spoločnosti FAST PLUS, a.s. so sídlom: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 712 783, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14206/B (ďalej len „FAST PLUS”).

Program Doživotnej záruky STELL je garanciou spoločnosti FAST PLUS, že Zariadenie bude opravené alebo vymenené prvému majiteľovi Zariadenia po celý jeho život, a to iba za aktuálny manipulačný poplatok. Výška tohto poplatku je 7,90 EUR za každé uplatnenie tejto služby. Spotrebitelia sa musia registrovať na http://www.stell-accessories.eu/lifetime-warranty, kde po registrácii obdržia elektronický certifikát s potvrdením Doživotnej záruky, ktorým je potrebné preukázať sa pri požadovaní záruky, resp. pri uplatnení práv z Doživotnej záruky.

Ak produkt nebude na servise vyzdvihovaný osobne, ale bude Spotrebiteľovi zasielaný, bude k poplatku pripočítané poštovné a balné.

Podmienky programu Doživotnej záruky STELL:

  • Zariadenie bude opravené alebo vymenené (oprava alebo výmena sa riadi vnútornými smernicami STELL) po celú dobu života prvého majiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ”), a to bez ohľadu na počet vád uplatňovaných v rámci doživotnej záruky.
  • Podmienkou je, aby bol k oprave dodaný výrobok v stave a rozsahu, ktorý umožňuje identifikovať, o aký model ide a aké je jeho výrobné číslo.
  • Ak bude Doživotná záruka uplatňovaná na typ Zariadenia, ktoré už nie je v predaji a nebude ho možné opraviť, Zariadenie bude Spotrebiteľovi vymenené za podobný typ v porovnateľnej cenovej hladine.
  • V rámci programu Doživotnej záruky je možné reklamovať iba produkt, ktorý nebol mechanicky poškodený a jeho vada nevznikla v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo použitím v nevyhovujúcich podmienkach.
  • Za každú opravu či výmenu v rámci programu Doživotnej záruky bude účtovaný manipulačný poplatok vo výške 7,90 EUR. K poplatku môže byť účtované prípadné poštovné a balné.
  • Doživotnú záruku môže získať iba Spotrebiteľ. Doživotná záruka je neprenosná, práva z nej vyplývajúce Spotrebiteľ nemôže previesť na inú osobu a neprechádzajú na nového majiteľa Zariadenia.

Registrace na http://www.stell-accessories.eu/lifetime-warranty

V rámci registrácie musí Spotrebiteľ uviesť meno, adresu, emailovú adresu, telefónne číslo, typ Zariadenia a výrobné číslo uvedené na výrobku. Uvedenie miesta, kde Spotrebiteľ produkt zakúpil, nie je povinné a slúži len k skvalitňovaniu služieb zákazníkom. Spotrebiteľ tiež zaškrtne, či má záujem byť informovaný o novinkách značky STELL.

Spotrebiteľovi bude na emailovú adresu zaslaný Elektronický certifikát doživotnej záruky (ďalej len „Elektronický certifikát”) a potvrdenie o registrácii.

V prípade uplatňovania nárokov v rámci programu Doživotná záruka musí Spotrebiteľ:

  • v prípade zaslania Zariadenia do servisného strediska spoločne s popisom vady, adresou a telefonickým kontaktom priložiť aj kópiu Elektronického certifikátu, ktorý bol po registrácii zaslaný na emailovú adresu Spotrebiteľa. Meno adresáta, na ktoré bude Zariadenie zaslané späť, musí byť totožné s menom, na ktoré je registrovaný príslušný Elektronický certifikát.
  • v prípade osobnej návštevy servisného strediska musí registrovaný Spotrebiteľ opäť predložiť Elektronický certifikát, ktorý mu bol pridelený pri registrácii, inak nemusí byť jeho nárok uznaný.

FAST PLUS si vyhradzuje právo kedykoľvek skontrolovať totožnosť osoby uplatňujúcej Doživotnú záruku s osobou uvedenou na Elektronickom certifikáte Doživotnej záruky.

FAST PLUS si vyhradzuje právo v prípade zneužitia programu Doživotnej záruky Spotrebiteľom od programu odstúpiť a registráciu, ktorá bola zneužitá, zrušiť.

FAST PLUS si vyhradzuje právo zmien v špecifikácii podmienok programu Doživotná záruka STELL, pričom Spotrebiteľ má právo na taký rozsah, ako boli platné v dobe zakúpenia Zariadenia. Táto verzia je platná od 1. januára 2019.

Adresa servisného strediska:

FAST PLUS, a.s.
Šášovské Podhradie – Píla 214, 
965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: +421 (0) 2 49105890
Fax: +421 (0) 2 49105899
Email: info@stell.sk, servis@fastplus.sk
Prevádzková doba : Po – Pa : 8:30 – 17:00

Výrobok k oprave, prosím, zasielajte na servis vždy ako doporučenú zásielku a v bezpečnom balení. FAST PLUS nemôže zodpovedať za prípadné poškodenia či straty vzniknuté počas prepravy do servisu.


ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Tieto zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR). Cieľom týchto zásad je poskytnúť účastníkom základné informácie o spracovaní osobných údajov.

1. Identita prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame v pozícii ich prevádzkovateľa, naše identifikačné a kontaktné údaje sú nasledujúce:

Prevádzkovateľ:
IČO:
Sídlo:
WWW:
E-mail:
FAST PLUS, a.s.
35712783
Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
www.planeo.sk
oou@planeo.sk
 
2. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov
 
Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky k ochrane osobných údajov, alebo chcete realizovať akékoľvek zo svojich práv spojených so spracovaním Vašich osobných údajov, využite niektorý z nižšie uvedených kontaktov na naši zodpovednú osobu:
 
Zodpovedná osoba:
IČO:
Sídlo:
E-mail:
Mgr. Adam Škarka
017 93 691
Jezuitská 582/17, 602 00 Brno
gdpr@advo.cz

 
3. Spracovanie osobných údajov
 
Spracovanie Vašich osobných údajov realizujeme najmä za účelom poskytovania služby Doživotnej záruky, teda pretože je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností a k naplneniu našich oprávnených záujmov, ktorými je najmä ochrana reputácie a ochrana majetkových záujmov prevádzkovateľa pri prípadných súdnych sporoch.
 
Vaše dáta spracovávame iba v krajinách EÚ, v žiadnom prípade ich neodovzdávame nikomu ďalšiemu, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Niekedy však potrebujeme so spracovaním pomoc, pretože nie všetko dokážeme sami, v takýchto prípadoch pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje ako sprostredkovateľa naši dlhodobí a dôveryhodní partneri, prísne viazaní zmluvnými a zákonnými povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov, ktorých si dôkladne vyberáme a priebežne ich preverujeme.
 
Na účely poskytovania služby Doživotná záruka využívame web http://www.stell-accessories.eu/lifetime-warranty. Prevádzkovateľom webu je spoločnosť FAST ČR, a.s., sídlo: Černokostelecká 2111, 100 00 Praha, Česká republika.
 
Spracúvané osobné údaje môžu byť tiež spracúvané účtovnou spoločnosťou a poskytovateľmi balíkových prepravných služieb.
 
Osobné údaje budú spracovávané po dobu poskytovania služby Doživotnej záruky.
 
Ak Účastník neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné služby Doživotnej záruky poskytnúť, poskytnutie osobných údajov je tak naša zmluvná požiadavka.
 
 
4. Práva spojené so spracovaním osobných údajov
 
Predovšetkým máte právo nás požiadať o informácie o kategóriách spracovávaných osobných údajov, účele, dobe a povahe spracovania a o príjemcoch osobných údajov. Potrebné základné informácie nájdete vyššie, radi Vám však odpovieme na akékoľvek Vaše ďalšie otázky.
 
Ďalej máte právo požiadať o poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov. Ak sa rozhodnete toto svoje právo využiť, poskytneme Vám kópiu zdarma do 30 dní.
 
Ak sa zmení niektorý z Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, máte právo, aby bol tento údaj upravený aj u nás. V tomto prípade nám, prosím, dajte vedieť a my urobíme všetko pre to, aby boli Vaše osobné údaje opravené či doplnené. Ak ste registrovaným užívateľom, môžete svoje osobné údaje aktualizovať priamo na našich stránkach.
 
Pri splnení podmienok stanovených relevantnými právnymi predpismi máte právo požiadať, aby Vaše osobné údaje boli vymazané, prípadne ich spracovanie obmedzené.
 
Ak by napriek našim bezpečnostným opatreniam došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov a bolo by pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, budeme Vás o tom neodkladne informovať a urobíme všetko pre to, aby sme akýmkoľvek negatívnym následkom zabránili.
 
Vždy tiež môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov. Podobne ako v prípade námietky môžete tiež vždy podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
 
5. Záverečné ustanovenia

Znenie týchto zásad môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. O každej takej zmene prevádzkovateľ informuje účastníkov e-mailom aspoň 30 dní pred tým, ako zmena nadobudne účinnosť.
 
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1.1.2019.

 oboznámil som sa s informáciami o